Browse images and videos on Instagram. Find out Most Popular Hashtags and Users. Picgra
  1. Homepage
  2. dyfodol

#dyfodol photos and videos on Instagram

Medias attached with hashtag: #dyfodol on Instagram

Advertisement

Y Drindod Dewi Sant (@y_drindod_dewi_sant) Instagram Profile Photo y_drindod_dewi_sant

Y Drindod Dewi Sant

Report Share Download 0 5

Mae staff meysydd perfformio, ffilm a theledu a chelf a dylunio campysau Caerfyrddin, Abertawe a Chaerdydd yn yn yr ExCeL London #dyfodol

Advertisement

Y Gymdeithas Ddeintyddol (@ygymdeithasddeintyddol) Instagram Profile Photo ygymdeithasddeintyddol

Y Gymdeithas Ddeintyddol

 Instagram Image by Y Gymdeithas Ddeintyddol (@ygymdeithasddeintyddol) with caption : "‘Dyfodol addysg Deintyddol yng Nghymru’ #dannedd #dyfodol #ygymdeithasddeintyddol" at Swansea Marriott Hotel - 1889178153672049585

‘Dyfodol addysg Deintyddol yng Nghymru’ #dyfodol

Advertisement

Horizon Nuclear Power (@horizonnuclear) Instagram Profile Photo horizonnuclear

Horizon Nuclear Power

Report Share Download 0 58

Jac and Bethan (our education characters) have had another busy week learning about gender equality in the workplace. We're creating a series of short films that will help children aged 4-7 consider the huge variety of different opportunities and career paths that are available, including in , , and . A huge thank you to the team at Menai Bridge Fire Station and at Dinas Dinlle Search and Rescue for taking part! 🚒 🎥 @northwalesfire . . . Mae Jac a Bethan (ein cymeriadau addysg) wedi cael wythnos brysur arall yn dysgu am gydraddoldeb rhwng y rhywiau yn y gweithle. Rydyn ni’n creu cyfres o ffilmiau byr a fydd yn helpu plant 4-7 oed i ystyried yr amrywiaeth enfawr o gyfleoedd a llwybrau gyrfa gwahanol sydd ar gael, gan gynnwys , , a . Diolch enfawr i dîm Gorsaf Dân Porthaethwy a thîm Chwilio ac Achub Dinas Dinlle am gymryd rhan! 🚒 🎥 #dyfodol

Horizon Nuclear Power (@horizonnuclear) Instagram Profile Photo horizonnuclear

Horizon Nuclear Power

 image by Horizon Nuclear Power (@horizonnuclear) with caption : "Last week we welcomed new #WylfaNewydd apprentice, Emily, who was inspired to join us after taking part in our 2017 #Wor" - 1875472735519650254
Report Share Download 0 34

Last week we welcomed new apprentice, Emily, who was inspired to join us after taking part in our 2017 . Today we'd like to introduce you to Rhys. A former pupil of Ysgol Brynrefail in Gwynedd, Rhys was motivated to apply for our apprenticeship scheme after taking part in the @bangor_university 2017-18 Profi Programme. . After deciding that further education was not for him, @projectprofi helped Rhys identify other opportunities that were available locally. Inspiring him to apply to the Horizon apprenticeship scheme. . The Bangor University Profi Programme aims to improve employability skills and boost the confidence of young people in North Wales. We're proud to support the great work it's doing in North Wales and to offer opportunities to students like Rhys. . . . . Wythnos diwethaf roedden ni wedi croesawu prentis newydd , Emily, a gafodd ei hysbrydoli i ymuno â ni ar ôl cymryd rhan yn ein 2017. Heddiw bydden ni’n hoffi cyflwyno Rhys. Roedd Rhys yn arfer bod yn ddisgybl yn Ysgol Brynrefail yng Ngwynedd a chafodd ei ysbrydoli i wneud cais am ein prentisiaeth ar ôl cymryd rhan yn Rhaglen Profi 2017-207 @prifysgolbangor. . Ar ôl penderfynu nad oedd addysg bellach yn rhywbeth iddo fo, roedd @projectprofi wedi helpu Rhys i ddod o hyd i gyfleoedd eraill a oedd ar gael yn lleol. Roedd hyn wedi’i ysbrydoli i wneud cais am gynllun prentisiaeth Horizon. . Nod Rhaglen Profi Prifysgol Bangor ydy gwella sgiliau cyflogadwyedd a rhoi hwb i hyder pobl ifanc yng Ngogledd Cymru. Rydyn ni’n falch o gefnogi’r gwaith da mae’n ei wneud yng Ngogledd Cymru a chynnig cyfleoedd i fyfyrwyr fel Rhys. . #Dyfodol

Horizon Nuclear Power (@horizonnuclear) Instagram Profile Photo horizonnuclear

Horizon Nuclear Power

 image by Horizon Nuclear Power (@horizonnuclear) with caption : "Last week we introduced you to new #WylfaNewydd apprentice, Cari, who is following in her Dad’s footsteps by pursuing a " - 1866051601534742653
Report Share Download 0 44

Last week we introduced you to new apprentice, Cari, who is following in her Dad’s footsteps by pursuing a career in the nuclear industry. Today we’d like you to meet new apprentice, Matthew (left), pictured here with big brother Jack who is starting his third year on our scheme! Former pupils of @yg_llangefni on Anglesey, Matthew was inspired to apply after hearing about Jack’s experiences with us – including a working trip all the way to Japan last year! It’s the first time we’ve had siblings join the scheme but perhaps not the last given Wylfa Newydd will create thousands of opportunities into the future… . . . Wythnos diwethaf fe wnaethom ni gyflwyno Ceri, un o brentisiaid newydd sy'n dilyn ôl troed ei Thad drwy fynd ar drywydd gyrfa yn y diwydiant niwclear. Heddiw, dyma gyflwyno prentis newydd, sef Matthew. Dyma fe ar y chwith gyda'i frawd mawr Jack sy'n dechrau ei drydedd flwyddyn ar ein cynllun! Mae'r ddau yn gyn-ddisgyblion @yg_llangefni ar Ynys Môn, a chafodd Matthew ei ysbrydoli i wneud cais ar ôl clywed am brofiadau Jack gyda ni – yn cynnwys trip gwaith yr holl ffordd i Japan y llynedd! Dyma'r tro cyntaf i ni gael dau frawd (neu ddwy chwaer) yn ymuno â'r cynllun ond go brin mai nhw fydd yr olaf o gofio y bydd Wylfa Newydd yn creu miloedd o gyfleoedd yn y dyfodol... #Dyfodol

Horizon Nuclear Power (@horizonnuclear) Instagram Profile Photo horizonnuclear

Horizon Nuclear Power

 image by Horizon Nuclear Power (@horizonnuclear) with caption : "Earlier this week we brought you news that our third year apprentices were off to Spain to gain valuable working experie" - 1862474820449823477
Report Share Download 4 31

Earlier this week we brought you news that our third year apprentices were off to Spain to gain valuable working experience at operational nuclear power stations. Today, we’ve come across this great throwback from when they were first starting out with us. How times flies! Best of luck in Spain, team (Buena Suerte)! . . . Yn gynharach wythnos yma roedden ni’n rhoi gwybod i chi bod ein prentisiaid trydedd flwyddyn yn mynd draw i Sbaen i ennill profiad gwaith gwerthfawr mewn gorsafoedd niwclear gweithredol. Heddiw, rydyn ni wedi dod â’r draws y llun gwych yma o’r adeg pan roedden nhw’n dechrau gyda ni am y tro cyntaf. Mae amser yn hedfan! Pob lwc yn Sbaen (Buena Suerte)! #dyfodol

Horizon Nuclear Power (@horizonnuclear) Instagram Profile Photo horizonnuclear

Horizon Nuclear Power

 image by Horizon Nuclear Power (@horizonnuclear) with caption : "A massive congratulations to our newest apprentices on their fantastic GCSE results - and confirmation of their apprenti" - 1852283595792921660
Report Share Download 1 65

A massive congratulations to our newest apprentices on their fantastic GCSE results - and confirmation of their apprenticeships with the Horizon team at . Watch this space for more news about our newest additions to the team! . . . Llongyfarchiadau enfawr i’n prentisiaid diweddaraf ar eu canlyniadau TGAU gwych – a chadarnhau eu prentisiaeth gyda thîm Horizon yn . Cadwch lygad am wybodaeth am aelodau diweddaraf y tîm! #Dyfodol

Phoenix Touch (@phoenix_touch) Instagram Profile Photo phoenix_touch

Phoenix Touch

Report Share Download 0 43

Congratulations to our amazing Phoenix juniors who have become European Touch Champions with Wales!! Wales Mixed 15s and Boys 18s became euros champs today up in Scotland!! Da iawn pawb, llongyfarchiadau!! Gwych! Also da iawn to those who played for the Girls 18s and Mixed 18s #Dyfodol