Browse images and videos on Instagram. Find out Most Popular Hashtags and Users. Picgra
  1. Homepage
  2. @nuswales
NUS Wales / UCM Cymru (@nuswales) Instagram Profile Photo nuswales
Fullname

NUS Wales / UCM Cymru

Bio Promoting, defending and extending the rights of students since 1973. / Hyrwyddo, amddiffyn ac ymestyn hawliau myfyrwyr ers 1973.

Profile Url

Share
Suggested users for Instagram Profile "NUS Wales / UCM Cymru (@nuswales)"

NUS Wales / UCM Cymru (@nuswales) Instagram photos and videos

List of Instagram medias taken by NUS Wales / UCM Cymru (@nuswales)

Thanks to @silviana.rizea and all at @cavcinsta for welcoming our president @gwynethsw today! Our message is clear: we must . | Diolch i @silviana.rizea a phawb yn @cavcinsta am groesawu ein llywydd @gwynethsw bore ‘ma. Mae ein neges yn glir: rhaid .

Report Share Download 1 15

Our position remains clear: the UK Government must act quickly and decisively to avoid the worst effects of a catastrophic No Deal Brexit. Mae ein barn yn glir: rhaid i Lywodraeth y DU weithredu’n benderfynol ac ar frys er mwyn osgoi effeithiau gwaethaf Brexit heb fargen.

Report Share Download 0 10

📣 SOUND ON 📣

Our Women’s Officer @keepingupwithchiz has been to USW SU today to support their sexual health campaign - great work everyone! || Mae ein Swyddog y Menywod @keepingupwithchiz wedi bod i Undeb Myfyrwyr Prifysgol De Cymru i gefnogi eu hymgyrch iechyd rhywiol - gwaith gwych bawb!

Theatr Mwldan Report Share Download 0 15

Wedi bod yng Nghynhadledd @plaidcymruwales dros y dyddiau diwethaf yn dadlau o blaid undebau myfyrwyr, ac yn trafod popeth o Brexit i dlodi’r misglwyf, trafnidiaeth i hawliau prentisiaid. Llwyddiant! | Been at @plaidcymruwales Conference over the last few days, making the case for students’ unions, and discussing everything from Brexit to period poverty, transport to apprentices’ rights. Success!

 image by NUS Wales / UCM Cymru (@nuswales) with caption : "Gret dal lan ‘da’r Ysgrifennydd Addysg @kirstywilliamsam a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes @elunedmorgan heddiw! /" - 1882029475560391626
Report Share Download 0 28

Gret dal lan ‘da’r Ysgrifennydd Addysg @kirstywilliamsam a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes @elunedmorgan heddiw! // Great to catch up with Education Secretary @kirstywilliamsam and Welsh Language and Lifelong Learning Minister @elunedmorgan today!

This ⁠ ⁠NUS Wales Women's Officer @keepingupwithchiz and @umabersu BME Officer @xmmaara want to hear from you! What does ⁠ ⁠mean to you? Get creative! Send us a paragraph, a piece of poetry, writing or even art! ✊ Ar fis Hanes Pobl Dduon eleni, mae Swyddog Menywod UCM Cymru @keepingupwithchiz a Swyddog CLlE @umabersu @xmmaara am glywed wrthych chi! Beth mae ⁠⁠ yn ei olygu i chi? Byddwch yn greadigol! Boed yn baragraff, celf neu gerdd! ✉️ chisomo.phiri@nus-wales.org.uk

Report Share Download 0 18

Today marks the start of ⁠ ⁠ Check out why ⁠ ⁠ is important to NUS Wales' Women's Officer @chiziphiri ⤵️ Heddiw yw diwrnod cyntaf Mis Hanes Pobl Dduon. Dyma pam mae ⁠ ⁠ yn bwysig i Swyddog Menywod UCM Cymru @chiziphiri ⤵️

Report Share Download 0 11

Young people in Wales have had enough! ✊ Now it's up to us to secure a and an open, tolerant and inclusive Wales fit for the future. - Mae pobl ifanc Cymru wedi cael llond bol! ✊ Nawr, mae'n rhaid i ni sicrhau pleidlais i'r bobl a gweithio tuag at Gymru agored, gynhwysol a goddefgar ar gyfer y dyfodol.

 Instagram Image by NUS Wales / UCM Cymru (@nuswales) with caption : "Did you hear Theresa May’s speech? 
Politicians in London are committing us to a Brexit deal that will harm Wales, young" at National Union of Students Wales - 1873349378364109854

Did you hear Theresa May’s speech? Politicians in London are committing us to a Brexit deal that will harm Wales, young people and future generations. This is why we're calling for a to allow young people in Wales to have their say on the final say! - A glywsoch chi araith Theresa May? ae gwleidyddion yn Llundain yn ein rhwymo i fargen Brexit fydd yn niweidio Cymru, pobl ifanc a chenedlaethau’r dyfodol. Dyma pam mae UCM Cymru yn galw am bleidlais i'r bobl ar y fargen olaf!

The Education Secretary Kirsty Williams AM was giving evidence to an Assembly committee this morning, where she praised our campaign and said she agrees with our concerns about the catastrophic effects of Brexit on Welsh students - thanks Kirsty! // Roedd yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams AC yn rhoi tystiolaeth gerbron un o bwyllgorau’r Cynulliad bore ‘ma ble rhoddodd glod i’n hymgyrch a dywedodd ei bod yn cytuno â’n pryderon am effeithiau trychinebus Brexit ar fyfyrwyr Cymru - diolch Kirsty!

Pleidleisiodd 72% o bobl 18-25 i aros yn yr UE. Mae ein dyfodol wedi ei osod ar lwybr sy'n groes i'n dymuniadau ni. Mae’n bryd i wleidyddion roi’r gorau i’w ffwdanu, a gweithio i osgoi effeithiau gwaethaf Brexit. 72% of voters aged 18-25 voted to remain in the EU. Our future has now been taken in a direction that we didn't choose. We need politicians to stop dithering, and to work to avoid the worst effects of Brexit.

🌍Mae Erasmus+ yn dod â buddion enfawr i Gymru - miliynau mewn buddsoddiad, cymunedau wedi'u cyfoethogi, cyfleoedd anhygoel i'n myfyrwyr. Dylem fod yn edrych ar sut i gynyddu symudedd myfyrwyr, nid ei lleihau! 🌍Erasmus+ brings huge benefits to Wales - millions in investment, enriched communities, and amazing opportunities for our students. We should be looking increasing student mobility, not limiting it!

🌍Drwy Erasmus+, mae myfyrwyr o Gymru wedi cael cyfleoedd anhygoel, trawsnewidiol i astudio, gweithio a byw yn Ewrop. Byddai Brexit heb fargen yn peryglu hynny. Rydym eisiau 🌍Through Erasmus+, students from Wales have had incredible, life-changing opportunities to study, work and live in Europe. A No Deal Brexit puts that at risk. We want to

It’s simple really... Mae’n eitha syml...

Rydym yn credu mai system gyllid myfyrwyr Cymru yw’r un mwyaf blaengar yn y Deyrnas Unedig. / We believe that Wales’ new student finance system is the most progressive one in the UK.

 Instagram Image by NUS Wales / UCM Cymru (@nuswales) with caption : "Mynd i'r Brifysgol neu'r Coleg? Dechrau prentisiaeth?

Llongyfarchiadau i bawb a gasglodd eu canlyniadau lefel-A heddiw!" at UCM Cymru - NUS Wales - 1847125480874275179

Mynd i'r Brifysgol neu'r Coleg? Dechrau prentisiaeth? Llongyfarchiadau i bawb a gasglodd eu canlyniadau lefel-A heddiw! 👏 Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda nifer ohonoch dros y flwyddyn nesa i sicrhau newid positif i fyfyrwyr a phrentisiaid yng Nghymru. - Going to University, College or starting an apprenticeship? Congratulations to all those who've opened their A-level results today! 👏 We hope to work with many of you over the coming year as we secure positive change for students and apprentices across Wales!

 image by NUS Wales / UCM Cymru (@nuswales) with caption : "See you at #Talwrn19!" - 1845664191299845123
Report Share Download 0 14

See you at !